Заваряване

Провеждане на изпити и одобряване на персонал по изпълнение на неразглобяеми съединения

 1. 1. Нормативно-правно основание

Изпитите и потвърждаване на квалификацията на персонал по изпълнение на неразглобяеми съединения се провеждат съгласно следните стандарти:

 • БДС EN 287-1 – заварчици на стомани (електродъгови методи)
 • БДС EN 287-2 – заварчици на алуминий (електродъгово методи)
 • БДС EN ISO 9606-3 – заварчици на мед и медни сплави (електродъгови методи)
 • БДС EN ISO 9606-4 – заварчици на никел и никелови сплави (електродъгови методи)
 • БДС EN ISO 9606-5 – заварчици на титан и титанови сплави (електродъгови методи)
 • БДС EN 13133 – персонал по твърдо спояване
 • БДС EN 1418 – оператори на заваръчни машини за механизирано или автоматизирано заваряване и настройчици на машини за електросъпротивително заваряване.
 • БДС EN 13067 – Персонал по заваряване на пластмаси – квалификационни изпити на заварчици на заварени съединения от термопластични материали
 1. 2. Условия на провеждане на изпитите

2.1. При подаване на заявка за провеждане на изпит заявителят трябва да определи условията както следва:

Стандарт, съгласно който желае да се проведе изпита (изпитите)

Заваръчен процес

Вид на заготовките (листов материал или тръба)

Вид на съединенията (челни или ъглови)

Материал или група на материала съгласно съответния стандарт

Вид и марка добавъчен материал

Дебелина на материала и диаметър на тръбата (при тръби)

Пространствено положение на заваряване или спояване

Подробност за изпълнение на шева (едностранен или двустранен, с или без осигуряване на ваната)

Тип и означение на заваръчните машини (само при изпити на оператори и настройчици).

Забележка: Условията на изпита се определят съгласно посочените в съответния стандарт обхвати на валидност, така че да отговарят на необходимата за практиката на персонала квалификация. При необходимост заявителят може да ги определи съвместно с ООС.

3. Място на провеждане на изпита

Изпитите могат да се провеждат в изпитен или учебен център или на място при клиента, когато са налице необходимите за това условия. В заявката трябва да се посочи желаното място. Провеждане на изпити при клиента е възможно само при брой на изпитваните над 3.

 • Дата на провеждане на изпита

Желаната дата на изпита се посочва в заявката и се съгласува с ООС. При заявяване на изпити при клиента той е длъжен да осигури условия за провеждане на изпитите както следва:

4.1.       Изправни машини и уреди за съответния процес на заваряване или спояване.

4.2.       Работни места и лични предпазни средства за изпитвания персонал.

4.3.       Помещение за провеждане на изпитите по теория на специалността.

4.4.       Запознаване на персонала с процедурата на провеждане на изпита и правилата по безопасност.

5.   Необходима информация, данни и документи:

След сключване на договор или потвърдена оферта, която има силата на договор, ООС предоставя на клиента настоящата информация относно процедурата за провеждане на изпити и одобряване на персонал по изпълнение на неразглобяеми съединения. Тази процедура по всяко време е на разположение и на всички заинтересовани лица се осигурява достъп за запознаване.

До началото на изпита клиентат трябва да осигури и представи на ООС следните данни и документи:

5.1. Списък на персонала, който ще полага изпит, с посочване на име, фамилия, личен щемпел,  дата и място на раждане и необходима квалификация по стандарт.

5.2.  Копие на документа за самоличност (двустранно) на всеки изпитван.

5.3. Копие на документа/документите за проведено обучение за всяко изпитвано лице( за заварчици на пластмаси  се допуска и фирмено свидетелство за опит като заварчик на пластмасови материали с продължителност не по-малка от две години).

5.4. Протокол / запис от проведен инструктаж по техника на безопасност при извършване на заваръчни и сродни дейности, работа с електрически машини и уреди и работа/обслужване на механизираната или автоматизирана машина (само за оператори и настройчици).

6.    Провеждане на изпит

6.1         Изпитът по теория на специалността се полага преди изпита по практика. До изпит по практика се допускат само лица, които успешно са положили изпит по теория.

6.2         Изпитите се провеждат по правило в рамките на един работен ден. Времето за изпълнение на изпитните образци е приблизително равно на необходимото време  в производството. Поправки и корекции по образците се допускат само със съгласието на екзаминатора.

6.3         При незадоволителни резултати от изпълнението на изпитните образци по решение на екзаминатора на изпитвания може да се предостави втори изпитен образец. Ако и при втория образец не бъдат изпълнени изискванията, изпитът не се приема.

6.4         Поправителен изпит се допуска най-рано един месец след датата на първия.

7.    Валидност на издадените одобрения

На успешно положилите изпит по теория и практика на специалността се издава одобрение с обхват и срок на валидност съгласно стандарта, по който е проведен изпитът.  Срокът на валидност на одобренията на заварчици на метали и операторите на заваръчни апаратури започва от датата на успешно полагане на изпита. Срокът на валидност на одобренията на персонала по твърдо спояване и по заваряване на пластмаси започва от датата, на която са успешно завършени всички етапи на изпита, респ. на проведените изпитвания на изпитните образци с положителни резултати (крайната оценка на резултатите от изпита) и е 2 години, при условие че са спазени изискванията на съответния стандарт (виж т. 8).

Одобрението губи валидност:

- при нарушаване на професионалната етика;

- при анулиране при доказване на злоупотреба;

- при продължително прекъсване на дейността по обхвата, за който е издаден

8.    Задължения на клиента

8.1               Условие за поддържане валидността на одобренията е персонала да бъде ангажиран редовно в обхвата на валидност на одобрението, така че той да не губи уменията и познанията, необходими за извършване на дейността.

8.2               В срока на валидност на  одобрението на всеки 6 месеца работодателят трябва да провери квалификацията на персонала чрез изпитване на образци съгласно изискванията на стандарта и да потвърди резултатите с подписа на отговорното лице в предвидената за целта таблица в одобрението. Само при това условие важи крайният двегодишен срок на валидност.

8.3               На база на потвърдените резултати от контрол на работни проби през 6 месеца, респ. потвърдена квалификация на заварчик на пластмаси от работодателя една година след датата на одобряване и при липса на основания за подлагане на работата на персонала под съмнение ООС продължава валидността на одобрението за следващи две години. Документираните резултати от последните контролирани образци съгласно т. 8.2 се съхраняват до изтичане на срока на валидност и се представят на ООС.

8.4               При неизпълнение на условията по т. 8.3 клиентат подава заявка за провеждане на изпити за реодобряване по реда на първоначалната  процедура.

8.5               При основателни съмнения в качеството на работа на одобрения персонал или получени рекламации от трети страни персоналът, както и неговият работодател са длъжни незабавно да уведомят ООС.

8.6               За заварчици на пластмаси съгласно БДС EN 13067 – работодателят всяка година потвърждава писмено, че качеството на работата, извършвана от тях, съответства на техническите изисквания, съгласно които е бил издадено одобрение.

8.7               Възражения и жалби от страна на клиента по отношение на процедурата или резултатите от изпити се отправят писмено до председателя на Комисията по рекламации, жалби и възражения към ООС.

8.8. Към заявлението за одобряване се прилага декларация, която кандидатът трябва да подпише. С подписа си той удостоверява, че е запознат и се ангажира да спазва правилата за одобряване и условията за ползване и позоваване на одобрението.

8.9. ООС не възразява копие от издадените одобрения да бъдат прилагани към досиета на изделия, продукти и други документи, свързани с дейността на одобрените лица.

9. Цени

Услугите по одобряване се заплащат по утвърдена тарифа, която се прилага без дискриминация за всички кандидати. Тарифата е общодостъпна и всеки заинтересован може да получи информация. При запитване се изготвя оферта. Предвидени са отстъпки за повече от 10 души от една фирма, кандидатстващи едновременно. Заплащането става по банков път. Издава се данъчна фактура.

10. Ред за оплаквания

Ако в процеса на одобряване по някакъв начин се почувствате с ощетени права, имате право да се оплачете. Оплакванията се отправят в писмена форма до ООС към Верификация България. Жалбата Ви се обработва по утвърдена процедура, с която имате право да се запознаете при кандидатстването. В процедурата са описани сроковете за обработка, кой и по какви критерии взема решение по жалбата, кои са следващите инстанции, към които можете да се отнесете ако не сте удовлетворени от решението. Независимо от вида му, ООС задължително ще отговори на Вашето изложение. Процедурата за разглеждане на жалби и възражения е разработена така, че да осигурява обективност и безпристрастност при разрешаването на спорни въпроси.

11. Осведомяване

Ние сме задължени да ви информираме при изменения в нормативната база, която засяга процеса на одобряване. За всички въпроси, по които имате неясноти или съмнения, можете да получите съдействие в офиса. Mоля не се колебайте да се обърнете към специалистите на ООС на съдове и съоръжения под налягане “Верификация България”.